Công nghệ mới

• Công suất: 10.000 tấn/năm

• Công nghệ:

- Chất lượng nguyên liệu đầu vào: Lốp xe tải từ 900 - 20 đến 1200 - 20 loại bổ vải của tất cả các hành trên thế giới

- Cách pha chế nguyên liệu tiêu chuẩn

- Thao tác vận hành nhân viên sản xuất: Đảm bảo đúng quy trình sản xuất.

- Vệ sinh nhà xưởng, khu vực sản xuất được thực hiện nghiêm túc trước và sau sản xuất